Privacyverklaring Bakels en Partners

 

Privacyverklaring Bakels en Partners

Bakels en Partners, Administratie- en Belastingadviesbureau, gevestigd aan de Grote Krocht 38, 2042LX  Zandvoort, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bakels en Partners – Administratiekantoor en Belastingadviseur
Grote Krocht 38
2042LX Zandvoort
https://bakelsenpartners.nl
Telefoon: 023 – 5740374

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bakels en Partners, Administratie- en Belastingadviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf
aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jaap@bakelsenpartners.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bakels en Partners, Administratie- en Belastingadviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Bakels en Partners, Administratie- en Belastingadviesbureau neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Bakels en Partners, Administratie- en Belastingadviesbureau) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bakels en Partners, Administratie- en Belastingadviesbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bakels en Partners, Administratie- en Belastingadviesbureau verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bakels en Partners, Administratie- en Belastingadviesbureau maakt gebruik van cookies op de website. Het betreft hier Google Analytics gegevens welke anoniem wordt verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bakels en Partners, Administratie- en
Belastingadviesbureau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die
wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jaap@bakelsenpartners.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bakels en Partners, Administratie- en Belastingadviesbureau wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bakels en Partners, Administratie- en Belastingadviesbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jaap@bakelsenpartners.nl

Vakkundig en echt!

Neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op! Wij denken graag met u mee als belastingadviseur en helpen met de administratie en belastingaangifte.